رويايي

كرايه تاكسي


توي تاكسي نشسته بودم، دو تا آقاي مسن هم عقب نشسته بودن.
نزديك پياده شدنشون يكي به اون... يكي گفت:
به خدا اگه بزارم دست تو جيبت بكني! من حساب ميكنم...
بعد از راننده پرسيد : ببخشيد چقدر شد؟
راننده: هزار تومن !
يهو يارو برگشت به راننده گفت: آدمــــــي ؟؟!!
راننده گفت : جـــان ؟
مرد : گفتم آدمي يا نه؟
راننده گفت : حرف دهنتو بفهم درست صحبت كن!
يارو دوباره گفت: نه.. آدمي؟؟!
راننده هم با عصبانيت ترمز كرد برگشت عقب گفت : نــــــــه ... فقط تو آدمي!
يارو گفت : يعني چي؟ من ميگم آدمي هزار تومن؛يا دوتاييمون باهم هزار تومن!!Design By : Pars Skin