پس ازمرگم بیاخوش نگارم

    بیاباجمیع خوبان برمزارم

         سرت خم کن ببوس سنگ مزارم

                  که من زیرخاک چشم انتظارم...

دسته ها : شعر
پنج شنبه دهم 2 1388

آسمان وقف نگاهت گل من

     مانده ام چشم براهت گل من

        هرکجاهستی وباشی

            گویم:

                   خداپشت وپناهت گل من

دسته ها : شعر
چهارشنبه نهم 2 1388

  برای شکستن من یه اخم کافیه...

     نیازی به فریادت نیست

  واسه اشک ریختنم سکوت توکافیه...

     نیازی به قهرنیست

   برای مردنم حرف رفتنت کافیه...

      نیازی به مرگ نیست.

دسته ها : شعر
چهارشنبه نهم 2 1388

اگه امشب سرسجاده سبزدل مهربونت لرزیدوقطره اشکی گوشه چشمای پاکت رو نمناک کردبه یادماهم دستی به آسمون بلندکن شایدخدابه حرمت نفس آسمونی فرشته های زمینش گوشه چشمی هم به ما بندازه .التماس دعا.

دسته ها : پیامک
چهارشنبه نهم 2 1388

نو بهار است در آن کوش که خوش دل باشی/ که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی من نگویم که اکنونباکه نشین و چه نوش/که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی چنگ در پرده همین می دهد پند  ولی / وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی درچمن هر ورقی دفتر حالی دگر است/ حیف باشد که ز کار همه غافل باشینقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف/ گر شب و روز در این قصه مشکل باشی گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست/ رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد / صید آن شامل مطبوع شمایل باشی

دسته ها :
چهارشنبه نهم 2 1388

   قلب من درهرزمان خواهان توست

    این دوچشم عاشقم مهمان توست

       قایق بشکسته قلب و دلم تا

       ابددرساحل چشمان توست

دسته ها : شعر
چهارشنبه نهم 2 1388

باورم کن بی تو تنهام تونباشی سرددنیا

      بذارآدمابدونن عاشقم عاشقی رسوا

         اگه روزی بدونم که تودیگه منونمیخوای

             اگه دنیامنوبخواد بی تودنیانمیخوام.

دسته ها : باور
چهارشنبه نهم 2 1388

دیاری که دران نیست کسی یارکسی

یارب ای کاش نیفتد به کسی کارکسی

دسته ها : شعر
دوشنبه بیست و سوم 10 1387

در زندگی نشو مدیون احساس کسی،تا نباشد رایگان عمرت گروگان کسی.

دسته ها : شعر
سه شنبه هفدهم 10 1387

خیلی سخته توی پاییز با غریبی اشنا شی اما وقتی که بهار شد یه جوری ازش جدایی شی 

دسته ها :
سه شنبه هفدهم 10 1387
X