اگرمی خواهيد ديگران را حرص بدهيد .... 1. قبل از شروع امتحان از اطرافيانتان چند تا سوال پيچيده که در پاورقی بوده بپرسيد ... بعد وقتي همه رو به جون هم انداختيد با خيال راحت براي امتحان تمرکز کنيد ... 2- وقتي زنگ آيفون را ميزنيد و در را برايتان باز مي کنند دوباره زنگ بزنيد و بگوييد : ممنون ! باز شد ! -3.وقتی ميخواهيد تلويزون رو خاموش کنی صداشو تا آخرين شماره ببريد بالا تا نفر بعدی که مياد روشن کنه برق از سه فازش بپره !

جالبه،مگه نه؟؟؟


دسته ها :
X