نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی...به خاطر تمام غم هایی که به صورتم نشاندی...نمی بخشمت،به خاطر دلی برایم شکستی...به خاطر احساسی که برایم پرپر کردی...نمی بخشمت،به خاطر زخمی که بر وجودم نشاندی...به خاطر نمکی که بر زخمم گذاردی...و می بخشمت به خاطر عشقی که بر قلبم حک کردی.


دسته ها :
X