دویدم و دویدم،به قلکم رسیدم،زدم اونو شکستم،تا پول بیاد به دستم،هیچی نبود تو قلک،به جز یه سوسک کوچک،سوسکه بگم چیکار کرد،ترسید و زود فرار کرد،خونه اون خراب شد،دلم واسش کباب شد،دویدم و دویدم،رفتم برای سوسکه،قلکه نو خریدم.


دسته ها :
X