مي تونم يه چيزي بهت بگم مطمئن باش که از ته قلبم ميگم هميشه از خدا ميخواستم که تو زندگيم يه همراه خوب بهم بده همراهي که هميشه کنارم باشه و بتونم باهاش ارتباط برقرار کنم خدا يکيشو به من داد مال من نوکياست مال تو چيه؟


دسته ها :
X