من اگر اشک به دادم نرسد می شکنم؛ اگر از ياد تو يادی نکنم می شکنم؛ بر لب کلبه ی محصور وجود، من اگر در اين خلوت خاموش سکوت، اگر از ياد تو يادی نکنم می شکنم اگر از هجر تو آهی نکشم، تک و تنها، به خدا می شکنم، می شکنم0


دسته ها :
X