تو را از برگ گل هر چند دامن پاک تر باشد

مشو با ناکسان همدم که صحبت را اثر باشد                                       


دسته ها :
X