اگر ابر می بودم می گریستم،اگر نسیم می بودم می وزیدم،اگر موج می بودم    می غلتیدم،اگر خورشید می بودم می درخشیدم،اگر بلبل می بودم می سرودم،اگر ساز می بودم می نواختم،اگر شمع می بودم می سوختم،ولی افسوس،افسوس و صد افسوس که من هیچم و هیچم و هیچ....


دسته ها :
X