همت در آغاز راه

همیشه آغاز راه دشوار است.

عقاب در آغاز پر کشیدن گاه پر می ریزد اما در اوج از بال زدن هم بی نیاز است.  


دسته ها :
X