حکمت آن است که با بالا دستان خود جدال نکنی و زیر دستان را خار نسازی و آنچه در توان نداری عرضه نکنی و زبانت با دلت وسخنت با رفتارت مخالفت نکند.در آنچه نمی دانی سخن نگویی و کارها را به هنگام رویکرد رها نسازی تا به هنگام پشت کردن مجبور شوی آن را دنبال کنی.

((امام علی (ع)))


دسته ها :
X