وقتی میخواستم زندگی کنم: راههارابستند وقتی میخواستم سخن بگویم گفتند:دروغ است وقتی میخواستم از دوریت بگویم گفتند:کودکانه است وقتی میخواستم عاشق شوم گفتند:گناه است وفتی میخواستم به زندگی لبخند بزنم گفتند:دیوانه است وقتی میخواستم به ستایش در ایم گفتند:ریاکاراست وقتی میخواستم سکوت اختیار کنم گفتند:عاشق
X