به اندازه ي دنيا دوست دارم نه به اندازه ي بارون چون يه روز بند مياد... دوست دارم نه به اندازه برف چون يه روز آب ميشه... دوست دارم نه به اندازه گل چون يه روز پژمرده ميشه... دوست دارم به اندازه ي دنيا چون هيچ وقت تموم نميشه


دسته ها :
X