زندگی

زندگی خالی است پر کنید آنرا.

زندگی یک مشکل است با آن روبه رو شوید.

زندگی یک معادله است موازنه کنید .

زندگی یک معما است آن را حل کنید.

زندگی یک تجربه است مرور کنید .

زندگی یک مبارزه است قبول  کنید .

زندگی یک کشتی است با آن دریا نوردی کنید .

زندگی یک سوال است جواب دهید .

زندگی یک موفقیت است لذت ببرید .

زندگی یک بازی است برنده وپیروزشوید .

زندگی یک هدیه است آن را دریافت کنید .

زندگی دعا است ان را به طور یکنواخت بخوانید .

زندگی درد است آن را تحمل کنید .

زندگی یک دوربین است بنابراین بهتر است با آن با صورت خندان و شاداب روبه رو شوید


دسته ها :
X