به جاي دسته گلي که فردا بر سر قبرم مي گذاري امروزبا يه شاخه گلي کوچک يادم کن ، به جاي سيل اشکي که بر سر مزارم نثار مي کني امروز با تبسمي شادم کن ، به جاي آن متن هاي تسليت گونه که فردا در روزنامه ها مي نويسي امروز با پيامي کوچک خوشحالم کن ، من امروز به تو احتياج دارم نه فردا...


دسته ها :
X