دو چيز را فراموش نكن : ياد خدا و ياد مرگ . دو چيز را فراموش كن : بدی ديگران در حق تو و خوبی تو در حق ديگران . چهار چيز را نگه دار : گرسنگيت را سر سفره ديگران، زبانت را در جمع، دلت را سر نماز و چشمت را در خانه دوست.


دسته ها :
X