بد نيست اگر کمی به هم فکر کنیم*** در بحبوحه خنده به غم فکر کنيم*** بد نيست اگرخانه ما سيمانی است*** به خشت و گل و نفوذ نم فکر کنيم*** هر وقت زيادمان دلی ميشکند*** بد نيست که يک لحظه یه کم فکر کنيم*** من عاشق و تو هر که در اين عصر غريب*** بد نيست اگر کمی به هم فکر کنيمدسته ها :
X