تلاش وپشتكار و ميانه روي براي انسان ايجاد خوشبختي خواهد نمود.

(بنيامين- ديكنز)

 كسي كه خوشبخت نباشد گناهكار است.

(اپيكتاتوس) 

 خانواده هاي خوشبخت همه شبيه يكديگرند خانواده هاي بدبخت هر كدام يك شكل دارند.

 (لئون- تولستوي)

 سعادتمند حقيقي كسي است كه هميشه همه جا و به همه چيز و همه كس بخندد. (كريستوفر- مارلو)

 سعادتمند كسي است كه در هجوم و مقابله با مصائب خود را نبازد.

 (پاسكال)

 

 


دسته ها :
X