همه پرسی جمهوری اسلامی 

امروز باید شعار، همان شعار اسلامی باشد:جمهوری اسلامی.آنهای که اصرار دارند اسلام را ،جمهوری اسلامی را کنار بگذارند ، خائنانی هستند که در ملت می خواهند اختلاف ایجاد کنند؛ آنهایی که می خواهند کلمه ی «دموکراتیک» را بر این عبارت اضافه کنند، آنها غربزدگانی هستند که نمی فهمند چه می گویند؛ آنهایی که در نوشتجات خود دم از «دموکراتیک» می زنند ، آنها یا جاهل اند و نمی فهمند چه می کنند یا عامدند و خائن.

مطبوعات! تجدید نظر بکنید در نوشته های خود. قلمداران! تجدید نظر بکنید در نوشته های خود . بگذارید ملت به همین راهی که می رود ، همین مسیری که به پیروزی رسیده است به آخر برساند. اینها مگر با اسلام دشمن اند؟اینها مگر با ملت اسلام دشمن اند؟ اینها مگر با ملت خود دشمن اند که می خواهند منحرف کنند؟... ملت خون داده است تا جمهوری اسلامی وجود پیدا کند نه جمهوری ، نه جمهوری دموکراتیک؛ یعنی جمهوری غربی ؛ یعنی بی بند و باری غربی ، این تقلیدهارا کنار بگذارید...«جمهوری»،«جمهوری دموکراتیک»،«جمهوری اسلامی دموکرتیک»... همه اینها خلاف است. جمهوری اسلامی ، من رأی خود را به جمهوری اسلامی می دهم و از ملت تقاضا دارم نگذارند خون جوانانشان به هدر رود ، نگذارند اجانب رخنه پیدا کنند... جمهوری اسلامی نه یک حرف زیاد و نه یک حرف کم.

(امام خمینی17/12/1357)

منبع:کتاب نگرشی بر مطبوعات وابسته در روند اقلاب اسلامی ایران


X