ولله یهدی من یشا,الی صراط المستقیم

زمانی که دست زندگی سنگین و شب بی ترانه است...

هنگام عشق واعتماد است...

و دست زندگی چه سبک می شود و شب چه پر ترانه...

آنگاه که به هم عشق می ورزیم و اعتماد داریم...

آنگاه همه چیز سبکتر می شود وترانه ها از میان تاریکی برمی خیزد ...

جبران خلیل جبران!

 


دسته ها : تولد وبلاگ
جمعه سیزدهم 10 1387
X