مرگ بهتر است یا زندگی ؟؟؟!!!!

تا حالا شده به مرگ فکر کنید وقتی آدم ( به نظر من ) از زندگی سیر می شه به مرگ فکر می کند وقتی تمام در ها برروی انسان بسته شود آدما به مرگ فکر می کنند .

چند نوع مرگ داریم : 1 : مرگ طبیعی ( سکته و...) 2 : مرگ ناشی از تصادفات 3: مرگی که باع‍‌‍‌‍ـ‌ث انجام ندادن امر خدا ست یعنی خود کشی 4 : مرگ شادی بخش روح یعنی شهادت .

من قبلآ به مرگ شماره 3 فکر می کردم ولی اکنون با اضافه شدن اطلاعاتم در مورد خود کشی اصلآ فکر نمی کنم چون فکر کردن در مورد آن هم گناه محسوب می شود خود کشی یعنی خود را عمدآ کشتن ، عمدآ سمی را خوردن ، عمدآ خود را دار زذن و یا عمدآ تصا دف کردن و ....

تا حالا شده به خود کشی فکر کنید ؟؟؟!!!!!

دلم می خواهد یکبار هم که شده بروید در عالم مرگ و ببینید وقتی انسان می میرد و دیگه فکر دنیا و مال و ملال نیست دیگر انسان فکر خود نمایی ، پارتی بازی و یا حسادت و .... نیست اگر می خواهید مرگ خوب و جاویدانی داشته باشید فقط و فقط ایمانتان را به خدواوند نزدیکتر کنید چون خدواند هم حرف های ما را درک می کند و ما را ترک نمی کند یعنی چه ؟؟؟؟؟

هیچ کاری ندارد اول نماز ها یتان را تا می توانید اول وقت و به موقع بخوانید هیچ گاه دروغ نگوید و هیچ گاه غیبت نگوید و هیچ کس را مسخره نکنید و بر دیگری حسادت نکنید و در آ خر گناه نکنید و..........

(می دانم که گناه را نمی توانید ترک کنید می توانید مقداری از آن را حذف کنید ).!!!!!!!!!!

به قول یک فردی که در مورد مرگ می گفت :

انسان وقتی در شکم مادر هست در یک دنیای کوچک و با پیشرفت کم و وقتی به دنیا می اید وارد دنیای بزرگ تر و پیشر فته تر از دنیای قبلی می شود و وقتی انسان از دنیا می ورد وارد دنیای پیشرفته تر و بهتر ی می شود پس نتیجه می گیریم که مرگ بهتر از زندگی است . !!!!!!؟؟؟؟؟

تا حا لا شده تمام در ها بر ویتان بسته شود و هیچ کس غم خوار شما نباشد اگر اینگونه شدید مشتا ق نظرات شما هستم .