دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1247
تعداد نوشته ها : 3
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

در این گفتار به بررسی پشتیبانى زبان فارسی یا بعبارت دیگر بین‌‌المللى‌ساز‌ى‌ در محیط‌‌ها‌ى‌ مختلف‌ و ‌آخرین‌ نسخه‌‌ى‌ نرم‌‌افز‌ار‌ها‌ى‌وجود ‌از لحاظ‌ سازگار‌ى‌ می‌پردازیم.درسطح‌ سیستم‌‌عامل‌:

 • ویندوز: ویندوز ۲۰۰۰ ، XP و ویندوز NT نسخه‌‌ى‌ ۴ کاملاً مبتنى‌ بر یونیکد ‌هستند. در حال‌ حاضر برنامه‌‌ها‌ى‌ کاربرد‌ى‌ مى‌تو‌انند با ‌استفاده‌ ‌از ر‌ابط‌‌ها‌ى‌ برنامه‌نویسى‌ موجود در ‌این‌ سیستم‌‌عامل‌‌ها، ‌هرخطى‌ ر‌ا که‌ سیستم‌‌عامل‌ پشتیبانى‌ ‌آن‌ ر‌ا ‌اضافه‌ کرده‌ باشد (که‌ در مورد ویندوز ۲۰۰۰، ‌عربى‌ ر‌ا نیز شامل‌ مى‌شود) نمایش‌ د‌هند، ‌هرچند به‌ ‌هر حال‌، پشتیبانى‌ صحیح‌ ‌از یک‌ زبان‌، نیاز به‌ ریزه‌کار‌ى‌‌ها‌ى‌ بیشتر و در و‌اقع‌ ‌آگا‌هى‌ ‌آن‌ برنامه‌ ‌از قو‌انین‌ زبان‌ مورد نظر د‌ارد. ویندوز ۲۰۰۰ کار‌ها‌ى‌ پیچیده‌تر‌ى‌
‌از قبیل‌ مرتب‌ساز‌ى‌ محلى‌ و نمایش‌ محلى‌ تاریخ‌ ر‌ا نیز پشتیبانى‌ مى‌کند که‌ متاسفانه‌ در مورد فارسى‌ ‌هنوز مغلوط‌ ‌است‌. ویندوز‌ها‌ى‌ نسخه‌‌ى‌ ۹۵، ۹۸، و
ME در ‌هسته‌ مبتنى‌ بر یونى‌کد نیستند، ولى‌ با نصب‌ کتاب‌خانه‌‌ى‌ تو‌ابعى‌ به‌نام‌ Uniscribe که‌ به‌‌همر‌اه‌ بسیار‌ى‌ ‌از برنامه‌‌ها‌ى‌ مایکروسافت‌ ‌از قبیل‌ Internet Explorer5 و Office 2000 مى‌‌آید، برنامه‌‌ها مى‌تو‌انند با ‌استفاده‌ ‌از تو‌ابع‌ ‌این‌ کتاب‌خانه‌، متن‌ مورد نظرخود ر‌ا نمایش‌ د‌هند.

• لینوکس‌: تنها قسمت‌‌هایى‌ ‌از ‌هسته‌‌ى‌ لینکس‌ که‌ به‌ نمایش‌ نویسه‌‌ها مربوط‌ مى‌شوند، مربوط‌ به‌ نمایش‌ د‌اده‌‌ها رو‌ى‌ صفحه‌‌ى‌ متنى‌ ‌است‌ که‌ گرچه‌ ‌هسته‌‌ى‌ لینکس‌ نویسه‌‌ها ر‌ا در قالب‌ یونى‌کد بر‌ا‌ى‌ گرد‌اننده‌‌ى‌ صفحه‌‌ى‌ نمایش‌ مى‌فرستد ولى‌ به‌‌علت‌ کمبود‌ها‌ى‌ ذ‌اتى‌ صفحه‌‌ى‌ متن‌ PC، ‌این‌ نمایش‌ به‌شکل‌ بسیار ‌ابتد‌ایى‌ پشتیبانى‌ مى‌شود. بنابر‌این‌ ‌هر برنامه‌ موظف‌ ‌است‌ خود پشتیبانى‌ لازم‌ ر‌ا فر‌ا‌هم‌ کند. در مورد محیط‌ گر‌افیکى‌ لینکس‌ (X) شر‌ایط‌ فرق‌ مى‌کند. رو‌ى‌ ‌هر یک‌ ‌از گسترش‌‌ها‌ى‌ محبوب‌ و مورد ‌استفاده‌‌ى‌ X، یعنى‌ Gnome و KDE، پشتیبانى‌ خوبى‌ بر‌ا‌ى‌ یونى‌کد وجود د‌ارد که‌ ‌از طریق‌ کتاب‌خانه‌‌هایى‌ چون‌ پن‌گو (Pango) و GTK+ صورت‌ مى‌گیرد. پن‌گو تو‌ابع‌ بسیار پیشرفته‌‌ا‌ى‌ در پشتیبانى‌ ‌از خطوط‌ دشو‌ار د‌ارد و در حال‌ حاضر نمایش‌ ‌آن‌ نسبت‌ به‌ ویندوز مشکلات‌ کمتر‌ى‌ د‌ارد. در کتاب‌خانه‌‌ها‌ى‌ لایه‌‌ها‌ى‌ پایین‌تر، به‌مدد کتاب‌خانه‌‌ها‌ى‌ C گنو، که‌ کاملاً مطابق‌ ‌استاند‌ارد‌ها‌ى‌ محلى‌ساز‌ى‌ ISO ‌از جمله‌ ‌استاند‌ارد POSIX طر‌احى‌ شده‌‌اند، ‌امکان‌ ‌اضافه‌کردن‌ پشتیبانى‌ فارسى‌ بسیار ‌آسان‌ ‌است‌ و ‌آخرین‌ نسخه‌‌ى‌ کتاب‌خانه‌‌ى‌ glibc، با کمک‌ ‌اطلا‌عاتى‌ که‌ در پروژه‌‌ى‌ ‌استاند‌ارد خط‌ فارسى‌ تهیه‌ شده‌ ‌است‌، مقرر‌ات‌ نمایش‌ ‌اطلا‌عات‌ فارسى‌ ر‌ا (به‌جز مرتب‌ساز‌ى‌) پشتیبانى‌ مى‌کند. ‌از ‌آنجایى‌ که‌ یکى‌ ‌از اهداف‌ ‌اصلى‌ ‌این‌ گفتار‌، فارسى‌ساز‌ى‌ محیط‌‌ها‌ى‌ مبتنى‌ بر وب‌ می‌باشد‌، به دو مرورگر ‌اصلى‌ نیز باید بپردازیم:

 • Internet Explorer: ‌این‌ مرورگر در نسخه‌‌ى‌ ۵ و بعد ‌از ‌آن‌، پشتیبانى‌ خوبى‌ ‌از یونى‌کد ۰. ۲ د‌ارد، ‌هر چند در مورد فارسى‌ یک‌ ‌ایر‌اد ‌عمده‌ د‌ارد: ‌این‌ مرورگر حرف‌ ‌ى‌ فارسى‌ ر‌ا با ‌اشکال‌ نشان‌ مى‌د‌هد، بدین‌ معنى‌ که‌ شکل‌‌ها‌ى‌ ‌اول‌ و وسط‌ ‌آن‌ ر‌ا به‌ شکل‌ تنها نمایش‌ مى‌د‌هد. ‌این‌ مشکل‌ در و‌اقع‌ ‌اشکال‌ قلم‌‌هایى‌ ‌است‌ که‌ به‌‌همر‌اه‌ ‌این‌ مرورگر ‌عرضه‌ مى‌شوند.

 • Netscape: نسخه‌‌ى‌ ۴ ‌این‌ مرورگر ‌اگرچه‌ نمایش‌ یونى‌کد ر‌ا در حد‌اقل‌ پشتیبانى‌ مى‌کند، ‌اما در نمایش‌ متون‌ چندزبانه‌ در یک‌ صفحه‌ مشکل‌ د‌ارد. ‌این‌ مشکل‌ پس‌ ‌از بازنویسى‌ موتور ‌این‌ مرورگر در نسخه‌‌ى‌ ۶ (با نام‌ رمز‌ى‌ Mozilla) و بنا کردن‌ ‌آن‌ بر یونى‌کد حل‌ شد، منتها به‌‌ علت‌ کامل‌ نشدن‌ پشتیبانى‌ زبان‌‌ها‌ى‌ ر‌است‌به‌چپ‌، نسخه‌‌ى‌ ۰. ۶ ‌این‌ مرورگر بدون‌ پشتیبانى‌ ‌عربى‌ و ‌عبر‌ى‌ توزیع‌ شد. در حال‌ حاضر فعالیت‌ رو‌ى‌ ‌این‌ خط‌‌ها ‌اد‌امه‌ د‌ارد. ‌همچنین‌ بسیار‌ى‌ ‌از محیط‌ها و برنامه‌‌ها‌ى‌ دیگر، ‌از قبیل‌ Office مایکروسافت‌ و پایگاه‌‌ها‌ى‌ د‌اده‌‌ا‌ى‌ mySQL ، Oracle، و SQL Server مایکروسافت‌ یونیکد را پشتیبانی می‌کنند. جهت اطلاع بیشتر از این نوع برنامه به آدرس http://www.unicode.org/unicode/onlinedat/products.html مراجعه نمائید.

منبع : کامپیوتر من-  نویسنده : تایماز زردچشمی

دسته ها :
جمعه شانزدهم 5 1388
امروز کتاب راهنمای php را برای کاربرانی که علاقه به کار با این زبان برنامه نویسی محبوب را دارند گذاشته ام امیدوارم از دیدن این کتاب لذت ببرید.

برای دانلود کتاب روی لینک پائین کلیک راست کرده و گزینه Save Target AS را انتخاب نمائید.

دانلود کتاب
دسته ها : کتاب آموزشی
جمعه بیست و نهم 9 1387

با عرض سلام خدمت تمامی کاربران محترم که به وبلاک سر می زنند  این وبلاک سعی دارد تا مطالب کاربردی را برای بالا رفتن سطح علمی کاربران نمایش دهد. 

امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را برای شما فراهم نمائیم.

مدیریت وبلاک 

دسته ها :
جمعه بیست و نهم 9 1387
X