عشق یعنی اینکه بدون تضمین و چشمداشت خود را وقف کنی ، عشق یعنی اینکه خود را کاملا ایثار کنی ، به این امید که عشق بی چشمداشت تو ، موجب روییدن گل عشق در دل معشوق شود ، عشق علمی است بر بنیان استوار ایمان ، و کسی که ایمان ندارد عاشق نیز نیست . عشق هنگامی کامل است که همه چیز می بخشد و هیچ چیز را طلب نمی کند . عشق هیچ بهایی را از معشوق طلب نمی کند . عشق هرگز طلبکار نیست ، هرگز سرخورده نمی شود زیرا سرخوردگی در عشق نتیجه توقع و انتظار است . اگر عاشق کسی هستید نمی توانید از او توقع داشته باشید که در ازای عشق تان او نیز عاشق شما باشد . اگر حقیقتا عاشق کسی باشید ، چاره ای ندارید جز آنکه به عشق تان اعتماد کنید ، به او ایمان داشته باشید و او را بپذیرید....


دسته ها : عاشقانه ها
يکشنبه بیست و نهم 10 1387
X