ابتدای آفرینش کلاغ و طوطی هر دو سیاه بودند

طوطی اعتراض کرد و خداوند اورا رنگارنگ آفرید

 اما کلاغ گفت" هر چه از دوست رسد نیکوست "

نتیجه این شد که میبینی : طوطی در قفس است و کلاغ آزاد

خدا کنه بتونیم به داده ها و نداده های خدا بگیم شکر......


چهارشنبه شانزدهم 11 1387
X