اگه یه خودکار داشتی که فقط اندازه ی نوشتن یک جمله جوهر داشت باهاش چی مینوشتی؟؟؟ خدایا دوست دارم  
دسته ها : sms
چهارشنبه هفتم 12 1387
X