خون که قرمزه رنگ عشقه اما اشک که بیرنگه درد عشقه
دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X