زندگی رو همانطور که تصور کنی میگذرد, پس سعی کن زندگی رو خوب و زیبا تصور کنی
دسته ها : اموزنده
سه شنبه ششم 12 1387
X