به یکی  میگن خوابیده آب نخور که عقلت کم میشه ...!  میگه عقل چیه؟ میگن: هیچی ، آبتو بخور
دسته ها : طنز
چهارشنبه هفتم 12 1387
X