پدرم می گفت: عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار شبءحالا هزار شب پشیمانم که چرا یک شب عاشق نبود
دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X