یکی قله اورست را فتح میکنه خبر نگارا میگن چه ارادهای داشتی...... میگه ای خدا لعنتش کنه اون که گفت اینجا نذری میدن
دسته ها : sms
جمعه شانزدهم 12 1387
X