همیشه واسه گلی خاک گلدون باش که اگه به آسمون هم رسید یادش باشه ریشش کجاست
دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X