شیشه ها شکستنیست زندگی گذشتنیست این فقط محبت است که همیشه ماندنیست 
دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X