با تخیلات می توان تا اوج آسمانها پرواز کرد ,اما نمی توان چیزی به دست آورد
دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X