راه رسیدن به کمال بصورت مساوى براى زن و مرد فراهم است

کتاب: زن در آینه جلال و جمال صفحه 203

نویسنده: آیة الله عبدالله جوادى آملى

کمالات انسانى در سایه عبادت واطاعت‏حق است واطاعت وعبادت، بین زن ومرد مشترک است، قهرا راه تکامل نیز مشترک خواهد بود.

به عنوان نمونه، دعاها ونیایش‏ها یکى از بهترین راههاى تکامل انسانى است، زیرا، کمال یک انسان در این است که به خداوند که علم محض وهستى صرف وقدرت صرف است نزدیک بشود وبه اخلاق آن کامل محض، متخلق بشود، وراه تخلق به اخلاق الهى وتقرب به آن کمال را، عبادت‏ها ونیایش‏ها به عهده دارند.

در این نیایش‏ها، هیچ فرقى بین زن ومرد نیست، مهم‏ترین مناجات ودعا را براى زن‏ها ومردها یکسان تجویز وتعلیم کرده‏اند، نگفته‏اند شما مردها دعاى کمیل یا مناجات شعبانیه بخوانید و زن‏ها توفیق این‏گونه نیایش‏ها را ندارند. بنابراین، در آنچه به نام کمال حقیقى است که مناجات‏ها، ودعاها، ثناها، نیایش‏ها، عبادت‏ها واطاعت‏ها ظهور کرده است‏سهم زن ومرد یکسان است. اگر زنى در خواندن مناجات شعبانیه یاجوشن کبیر، موفق‏تر از مرد باشد توفیقش در تکامل نیز بیش از مرد خواهد بود، نصیب زنها در مساله مناجات وپند واندرزگیرى، اگر بیش از مردها نباشد کمتر نیست، زیرا یک موجود عاطفى، رقیق القلب‏تر است ودر راه ذات اقدس اله رقت دل وعاطفه واحساس نقش مؤثرترى دارد، بنابراین او مى‏تواند در این راه، از مردها موفق‏تر باشد.


X