می خواستم به پات مثل شمع بسوزم

اما ادیسون نامردی کرد و برق رو اختراع کرد


 

قلب مهربانت به مانند مثلث ست  در دریای عشق
.
.

.
مرا در خود فــــرو کشیدی برمـــودای مــــن


 

موفق کسی است که با لنگه کفشهایی که به سمتش پرتاب می شود مغازه کفش فروشی بزند


 

شرکت تولیدات داروگر به علت فرار کردن قور قوری به شما نیازمند است


 

برای دریافت وام کشاورزی از ابتدای بهمن ماه به یوزارسیف مراجعه کنید


X