طلا نخرید، شام بدهید

  انگلیس: به گفته دانشمندان انگلیس، برای شاد کردن همسر، بهترین راه برای یک مرد، خرید هدایای گرانقیمت از جمله طلانیست. بسیاری از مردان خیال می کنند تنهاباخرید هدایای گرانقیمت می توانند همسران خود راراضی و خوشحال کنند. درحالی که می توان بادعوت همسر به یک شام در رستورانی مناسب، او رابسیار شاد کرد.


X