خداوند عشقان خود را مینوازد و می فرماید:
  بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.

بخوانید مرا بدون غفلت تا اجابت کنم شما را بدون مهلت.

بخوانید مرا به طاعتهای موقتی تا عطا کنم ثوابهای ابدی.

من آن خداوندم که عمل کم ولی خالصانه بنده را می پذیرم و عطاهای بزرگ می دهم.

عمل کوچک بنده را بزرگ میدانم و عطای بزرگ خود را کوچک میشمارم.

این گلستان و بارگاه ما ، جای ناامیدی نیست

ای گنهکاران دل شکسته و پای در گل فرومانده،

در هر حال که باشید،چه غرق در لطف،چه خسته بلا،

مرا بخوانید  دور رحمت ما بگردید

ای گدایان برهنه و بینوا - اگر چه طاعت فرشتگان را ندارید اما سوز عشق شما را به هزاران سال عبادت فرشتگان ندهیم.

صد بار اگر توبه شکستی باز آ

که این درگه  درگه نا امیدی نیست


در بارگه جلالت ای عذر پذیر
دریاب که آمده ام زار و حقیر
از تو همه رحمت است و از من تقصیر
من هیچ نیم همه تویی دستم گیر.
نظر لطف کنید

 


دسته ها :
سه شنبه هشتم 11 1387
X