توبه درب گشوده خدا(4)

درنظر بگیرید کودکی در لجن سیاه افتاده وهمبازیهایش او را نگاه میکنند وبعضی میخندند ،با گریه کودک ،مادرش سر می رسد،اورا از لجن در آورده وتمیزش می کند....

ای خدای مهربانتر از مادر،میدانیم  مابنده گان در لجن گناهان فرو رفته ،اگر توبه کنیم نه تنها گناهانمان را پاک می کنی بلکه بدیها را تبدیل به خوبی می کنی. 

کجاست آن بنده گناهکار و پشیمانی که در این ساعت مقدس توبه کند و با خدای مهربان خویش عهد وپیمان ببندد؟تصمیم بگیردکه تسلیم او شود و گردوغبار غیر خدا را از آئینه دل بشوید که خدای مهربان فرمود:فاولئک یبدل لله سیئاتهم حسنات(پس خدابدیهایشان را به خوبیها تبدیل میکند).

همانگونه که لباس خوب و زیبا ظاهر انسان را زیبا کرده و از سرما وگرما حفظ می کند،توبه نیز بهترین زینت و تقویت نیروهای درونی انسان است که باعث خوشبختی دنیا و آخرت پشیمان شونده و توبه کننده می شود. (التماس دعا - ادامه دارد -لطفا نظر بدهید.


دسته ها :
دوشنبه هفتم 11 1387
X