محسن ملازادهhttp://www.tebyan.net/mohsenmollazade/index.aspxfaزندگینامه شهید دكتر مصطفی چمرانhttp://www.tebyan.net/weblog/mohsenmollazade/post.aspx?PostID=280339/14/2008 10:56:00 AMنجوم در قرآنhttp://www.tebyan.net/weblog/mohsenmollazade/post.aspx?PostID=277159/9/2008 10:09:00 AMفيزيك شتابدهنده http://www.tebyan.net/weblog/mohsenmollazade/post.aspx?PostID=277149/9/2008 10:05:00 AM