بختیار گفت: هر کس اکثریت داشت حکومت می‌کند.

آیت‌الله طالقانی گفت: ما رهبران اسلامی داعیه حکومت نداریم.


جمعه چهارم 11 1387
X