به دلیل افزایش فشارها در عراق امام خمینی تصمیم به ترک این کشور و ورود به کویت گرفت، اما دولت کویت به وی مجوز ورود نداد.


پنج شنبه سوم 11 1387
X