نام کتاب: زندگی و مبارزات آیت الله حاج سیدعبدالعلی آیت اللهی

تدوین: وثوقی، محمدباقر

معرفی کوتاه: مبارزات آیت الله سید عبدالعلی آیت اللهی به عنوان بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی به ویژه نقش وی در قیام عشایر "لر و نفر" در سال 1342 در حمایت از نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی، مرکز اسناد انقلاب را بر آن داشت تا انجام طرح تاریخ شفاهی زندگانی و مبارزات آیت الله سید عبدالعلی آیت اللهی را در برنامه ی پژوهشی خود قرار دهد که حاصل آن کتاب حاضر است و اطلاعات اصلی آن از خاطرات و روایات شاهدان و نزدیکان وی گردآوری و به کمک منابع کتابخانه ای، تکمیل شده است.

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی , (شکوه بهمن)


يکشنبه سیزدهم 11 1387
X