اسفند ماه مصادف با بیستمین سالروز خاموشی استاد "علی اکبر خان شهنازی"، نوازنده برجسته سه تار و مدرس موسیقی سنتی قدیم ایران ، است .
گفتنی است "علی اکبر خان شهنازی" از شاگردان پدر و عمویش "میرزا حسینقلی" و "میرزا عبدالله" بود و سپس برای اتمام تحصیلات خود به نزد "درویش خان" رفت و اصول نوازندگی را آموخت .
وی را باید به عنوان تکنواز و همنواز تار در مجامع مختلف و مدرس این ساز و ردیف های سازی و نواساز دانست .
از جمله آثار این آهنگ ساز می توان به صفحات گرامافون حاوی تکنوازی تار و ساخته های خودش اشاره کرد که همراه با نوازندگان و خوانندگان مختلف از جمله دماوندی و اقبال السلطان و ... به اجرا در آمده اند .
از جمله آثار انتخابی این آهنگ ساز می توان به افشاری با دماوند ، همایون و سه گاه با اقبال السلطان و ... اشاره کرد .
پیش در آمد ابوعطا، تصنیف ابوعطا، رنگ سه گاه و تصنیف چهارگاه و پیش در آمدهای مختلف از جمله بهترین آثار اوست، ضمن آنکه و ی در زمینه تالیف نیز دارای آثاری چون ردیف عالی تار به روایت میرزا حسینقلی و ردیف تار به روایت خودش می باشد که "رضا وهدانی" آن را تنظیم و نت نویسی نموده است .
از جمله شاگردان این آهنگساز برجسته می توان به محمد حسن عذاری ،حبیب اللله صالحی، رضا وهدانی ، هوشنگ ظریف ، محمدرضا لطفی و داریوش پیرنیاکان اشاره کرد

سه شنبه بیست و پنجم 4 1387
X