در موسیقی سنتی هفت دستگاه به نام های زیر داریم:

 

۱-شور      ۲- سه گاه       ۳- همایون        ۴- ماهور       ۵- چهارگاه     ۶- نوا     ۷- راست پنجگاه

همچنین پنج آواز به اسامی زیر داریم:

۱- ابوعطا     ۲- بیات ترک      ۳-افشاری    ۴-دشتی   ۵-بیات اصفهان

که چهار آواز اول با دستگاه شور هم پرده و اصطلاحاْ از یک مجموعه و بیات اصفهان نیز هم پرده با همایون است. در کوک شور اجرا گسترده است و دراین کوک علاوه بر دستگاه شور: آواز ابوعطا و بیات ترک و افشاری ودشتی را هم می توانیم اجرا کنیم.


سه شنبه بیست و پنجم 4 1387
X