دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 2582
تعداد نوشته ها : 4
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
به نام خالق علي (ع) از بزرگ عارفان شيخ العرفا پرسيدند : که چه کسي در طول زندگي شما بيشترين اثر را داشته است . گفت : من را تا به حال کسي به اندازه جواني در راه مکه اثر نگذاشته است . او از من پرسيد صيرت زندگي شما چيست . گفتم : ما اگر چيزي در دست نداشته باشيم صبر پيشه مي کنيم و اگر داشته باشيم استفاده مي کنيم . جوان گفت‌ : صيرت زندگي سگان هرات هم چنين است اهل زهد اگر چيزي نداشته باشند صبر پيشه مي کنند و اگر چيزي را داشته باشندايثار کنند. يه نظر سازنده مي تونه به بهبود هر چه بيشتر مطالب کمک خوبي کنه!
دسته ها :
دوشنبه پنجم 4 1385
تيم ايران به ايران بازگشت...... خوب خدا رو شکر پنجم نشدند!
دسته ها :
شنبه سوم 4 1385
تيم ايران به ايران بازگشت...... خوب خدا رو شکر پنجم نشدند!
دسته ها :
شنبه سوم 4 1385
يه روز يه #### ميره زيارت مشهد براي احترام عقب عقب مياد بيرون که ....... يه دفعه ميخوره به يه تابلو که روش نوشته بود تبريز 5 کياومتر ................! Email:mohammad66600@yahoo.com *يه نظر خوب مي تونه به بهبود مطالب کمک خوبي کنه *
دسته ها :
شنبه سوم 4 1385
X