29 مرداد : کشتار فجیع مردم با به آتش کشیدن سینما رکس آبادان توسط رژیم شاه 5 شهریور : آموزگار استعفا میدهد

6 شهریور : شریف امامی به نخست وزیری منصوب میشود 13 شهریور : اولین تظاهرات گسترده بعد از برگزاری نماز عیدفطر به امامت شهید مفتح در تپههای قیطریه

17 شهریور : اعلام حکومت نظامی در تهران و چند شهر دیگر و قتل عام هزاران نفر از مردم در میدان (ژاله سابق) تهران

23 شهریور : اعلام عزای عمومی و اعتصاب سراسری به فرمان امام 11 مهر : هجرت امام از عراق به سوی کویت

13 مهر : هجرت امام خمین از عراق به پاریس 19 مهر : اعتصاب روزنامه ها و درخواست آزادی مطبوعات و رفع سانسور

23 مهر : با قبول دولت مبنی بر لغو سانسور روزنامهها منتشر شدند

13 آبان : کشتار تعدادی از دانشآموزان و مردم و همچنین تخریب، انفجار و آتش زدن تعدادی از اماکن و اموال عمومی و خصوصی توسط عوامل رژیم شاه و استعفای شریف امامی و انتصاب ازهاری به نخست وزیری 26 دی : فرار شاه و عدهای از اطرافیان و خانوادهاش

7 بهمن : تحصٌن روحانیون در دانشگاه تهران به عنوان اعتراض به جلوگیری از ورود امام خمینی به ایران 12 بهمن : ورود امام خمین به ایران 15 بهمن : انتخاب دولت موقت انقلاب اسلامی 21 بهمن : شکسته شدن حکومت نظامی به فرمان امام خمینی توسط مردم 22 بهمن : پایان حاکمیت آمریکا و دیگر دولتهای خارجی و انقراض رژیم ستمشاهی و نابودی عوامل وایادی آنها و سرآغاز دروان حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران

منبع:کتابخانه ی دیجیتال سایت تبیان


X