- بـا کـشاندن مـبارزه به کانون اصلی فعالیتهای مذهبی، یعنی حـوزه عـلمیه قـم بـرایهمیشه بر تز جدأی دین از سیاست خط بطلان کـشیده و حـتی کـسانی را کـه از ورودبـه فعالیتهای سیاسی اکراه داشـتند وادار به اتخاذ موضع کرده و بدینوسیله سنت دیرینه را در حوزه علمیه قم درهم شکست.
3 - بـا متوجه ساختن لبه تیز حملات خود به کانون اصلی فساد یعنی سـلطنت وشـخص شـاه به شیوه محافظه کارانه قبلی در مبارزه پایان داد زیرا در گذشته مبارزین و مخالفین رژیم بویژه لیبرالها و حتی بـعضی از مـبارزین مذهبی سعی می کردند ازحمله مستقیم به سلطنت و شـاه خـودداری نـمایند و با حمله به اطرافیان شاه، ازجمله نخست وزیـران و هیات دولت، دربار را از دخالت در جرأم و خطاها مبرا ومصون بدارند.
امـا امام امت ضمن به زیر سئوال کشیدن مشروعیت و قدرت سلطنت هر نـوع محافظه کاری را کنار گذاشته و محور اصلی مبارزه را در حمله بـه عـامل اصلی همه مفاسد یعنی سلطنت و شاه قرار داده و بدیگران هـم جرات و جسارت داد تا چنین کنند با مراجعه به اعلامیه های امام از سال 41 تا سال 57 صدق مدعای ما روشن می گردد.
4 - بـا حـمله مـستقیم بـه هـمه قـدرتهای خـارجی و در راس آنها آمـریکا، هـر نوع ملاحظه کاری سیاسی را که در گذشته و به ویژه در دوران نـهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت رأج بود مطرود دانسته و شیوه ای کاملا نو در مبارزه خودانتخاب کرد زیرا در دوران مشروطه، مـشروطه خـواهان با تحصن در سفارت انگلیس سعی در جلب حمایت دولت بـاصطلاح «فـخیمه»انگلستان مـی کردند و نـتیجه آن بالاخره حاکمیت فـراماسونری بـر سرنوشت ملت ایران و بنام مشروطیت شد و دردوران نـهضت مـلی شـدن نـفت مـصدق از تـضاد مـنافع دو قدرت بزرگ بهره گـرفت یعنی بـا کـمک دولـت آمـریکا نفت را ملی کرده است لذا چند صباحی نگذشت که دولت آمریکا با کودتای کذأی خود برای 25 سال نه تنها بر صنایع نفت بلکه بر همه امور کشور ایران سلطه یافت.
ولـی امام با شناخت دقیق آنها و عبرت از تجربیات گذشته با بیان مـعروف آمریکا از«انگلیس بدتر و انگلیس از آمریکا بدتر وشوروی از هر دو بدتر و همه از هم پلیدتراما امروز سر و کار ما با این خـبـیثهااست بـا آمـریکا اسـت» راه هـر نـوع نـفوذ و امـید را بـروابستگان بـه سـیاستهای خارجی برای شرکت در مبارزه و دزدیدن ثمره مبارزات مردم بستند.
2 - دوره دوم رهبری ایـن دوره از 13 آبـان 43 و تبعید امام به ترکیه آغاز گردیده و بـا اولـین جرقه انقلاب دردیماه 1356 در قم و عزیمت امام از نجف بسوی پاریس، خاتمه می یابد.
امـام امت در این دوره طولانی هر چند که گاهگاهی به مقتضای زمان و بـا تـوجه به حوادثی که در ایران رخ می داده بلکه ارتباط معنوی خـود بـا مـردم را نـیز حفظ کرده وآنها را در این دوره ارشاد و راهنمأی می کردند.
لـکن کـار اصـلی و مـهمی که در این دوره انجام دادند بعنوان یک ایـدئولوک انقلاب ورهبر مذهبی آن با آغاز یک سری دروس حوزه ای که بـه حـکومت اسـلامی و ولایت فقیه معروف است طرح اصلی حکومت بعد از انقلاب را ریخته و برای کسانی که تاآن زمان برایشان حکومت اسلامی نامفهوم بوده روشن کرده که در صدد ایجاد چه نوع حکومتی است؟ هـر چـند که اساس این حکومت در قرآن و احادیث بوده و با مراجعه بـه آنـها مـی توان فهمید که اسلام از چه نوع حکومتی برخوردار است ولی امام آن را تنظیم کرده و درجامعه مطرح نموده و خلاصه با این عـملش شـیوه حکومتی که او در صدد ایجاد آن بوده را به جهان اعلام داشته است.
3 - دوره سوم رهبری ایـن دوره از زمـانی آغاز شده که اولین جرقه های انقلاب در دیماه 56 در قـم مـوجب شعله ور شدن آتش زیر خاکستر گردیده و دیری نگذشت کـه بـا شـعله های خودخرمن هستی نظام حاکم بر ایران را سوزاند و برای همیشه به نظام طولانی 2500ساله شاهنشاهی خط بطلان کشید.
در ایـن دوره امـام بـا تشخیص موقعیت مناسب و با بیداری و حرکت مـردم درنـگ راجایز ندانسته پرچم رهبری و فرماندهی انقلاب را بر دوش گـرفت و بـدون هـیچ گونه سازش و مـصلحت طلبی و با درک صحیح از خـواسته و اراده و تـوان مـردم عزم قاطع و خلل ناپذیر خود را در ادامه مبارزه بی امان تاسرنگونی رژیم شاه اعلام و دنبال کردند.
شیوه ای که امام امت در این دوره برای رهبری و بالاخره به پیروزی رساندن انقلاب بکار گرفته بودند عبارت بود از:
1 - از رخـنه و نفوذ همه کسانی که با شامه قوی خود پیروزی قریب الوقوع رااحساس کرده و سعی در نزدیک شدن به مقام رهبری می کردند جلوگیری کردند.
2 - برخورد قاطع ایشان با مسأل و عدم سازش و گذشت در راه تحقق اهداف مبارزه تلاش بسیاری از لیبرالها و میانه روها را برای وادار کـردن امـام به اتخاذ سیاست معتدل تر و به اصطلاح گام به گام خنثی نمود امام همه آنها را رد کرده و همواره اعلام می کرد که شاه باید برود و به جای او با رای مردم جمهوری اسلامیeبرقرارگردد.
3 - بـا مـوقعیت مـناسبی کـه امـام در پـاریس از نظر دسترسی به رسـانه های گـروهی دنـیابه دسـت آورده بـود از ایـن موقعیت برای رسـاندن پیام انقلاب به گوش مردم جهان حداکثر استفاده را نمود با توجه به کهولت سن و ضعف مزاج روزانه در چندین مصاحبه مطبوعاتی و تلویزیونی شرکت کرده و به سئوالات گوناگون خبرنگاران پاسخ می داد.
بـدینوسیله امام موفق شد به اهداف انقلاب بعد وسیع جهانی داده و بـاب دیـگری درسـطح بـین المللی بـرای مـبارزه با شاه و حامیانش بگشاید.
اوج ایـن دوره زمـانی بـوده که شاه ذلیلانه از مملکت خارج شده و امـام ظـفرمندانه بـاعزت تـمام بـه آغوش ملت خود بازگشت و شعار «دیـو چـو بـیرون رود فـرشته در آید»مردم انقلابی به گوش افلاک مـی رسید و بـالاخره در روز یـکشنبه 21 بـهمن 57 دستوراستنکاف از رعـایت حـکومت نـظامی صـادر گـردیده و مـردم به خیابانها ریخته ولـحظات آخـر عمر رژیم فرا رسیده و انقلاب اسلامی 17 ساله به ثمر نشست. الحمدلله علی آلأه و الشکر علی نعمأه.
4 - دوره چهارم رهبری دوره چهارم، حساس ترین و مشکل ترین دوره رهبری انقلاب بود، دوره ای کـه رهبرانقلاب هم بعنوان رهبر اجتماعی و هم بعنوان رئیس حکومت، مـی بایست کـشتی هیجان زده انقلاب را به ساحل آرامش و سکون، هدایت نـماید، در حـالی کـه قـدرت سیاسی و نـظامی طـاغوت سـقوط کرده و مـیلیونها انـسان که در بند اسارت رژیم وابسته به بیگانه بودند، از بـند آزاد شـده و امکان هر نوع هرج و مرج و خارج شدن حرکت از کـنترل رهـبری وجـود داشـت، رهـبر انـقلاب مـی بایست بـا قـدرت و تـوانأی فوق الـعاده ضـمن کنترل هیجان و احساسات عمومی توده های مـردم و جـلوگیری ازهـرج و مـرج، هـمچون مـعماری قابل و توانا سـاختمان جدید حکومت اسلامی را که طرح آن را در دوره های قبل داده بود، بر ویرانه های حکومت ساقط شده بنا نمایددر این دوره بود که هـرگونه غـفلت و بی دقتی می توانست موجبات سو استفاده ازآزادیهای داده شده و سبب انحراف انقلاب از مسیر اصلی گردد.
در ایـن دوره برخلاف توهم عده ای که خیال می کردند امام و روحانیت از ساختن جامعه پس از انقلاب عاجز و ناتوانند و یقینا نیازمند به کـارشناسان و تـکنوکراتهاخواهند بود و از همین راه می توان نفوذ کرد و انقلاب را از مسیر اصلی الهیش(همانند انقلاب مشروطه) منحرف کرد امام با نبوغ و توانأی خاص خود امیدبسیاری از روشنفکران و تـکنوکراتها را بـه یاس تبدیل کرده و مهارت و توانأی خود رادر ادامه رهبری حرکت و مبارزه مردم برای تعقیب و شکست بقایای رژیم وضـدانقلابیون جـدید از یک طرف و اداره رهبری سیاسی از طرف دیگر نـشان داد و بـاحوصله ای وصـف ناپذیر و با استفاده از امکانات و مـوقعیتها و آمادگیهای مردم و باسرعتی که در همه انقلابهای دنیا بـی سابقه بـود در طـول یـک سـال پـایه نـظام اسـلامی رابا انجام انـتخابات مـتعدد از جـمله : رفـراندوم جـمهوری اسـلامی انـتخاب مـجلس خبرگان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و تدوین و بـه رفـراندوم گـذاردن قـانون اسـاسی تـثبیت و تـحکیم نـمود و بـدینوسیله قـابلیت و تـوان بی نظیر خـود را در سـازندگی و اداره جامعه بعد از انقلاب نشان داد.
و در حـدود یـازده سالی که پس از پیروزی انقلاب در قید حیات بود تنها کسی بود که در هر شرأط و در هر حال به فریاد انقلاب و نظام مـی رسید و در مـواقع حـساس وخـطر از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی حـمایت می کرد مخصوصا در یک سالآخر عمر شریفش بیانیه ها و پیامها و احـکام مـهمی از طـرف مـعظم له صادر گردیده بود که انسان گمان مـی برد که جناب ایشان فهمیده بود که عمرش به پایان رسیده و باید بـرای تـضمین انـقلاب ایـن بـیانیه ها و پیامها صادر گردد، که در اینجا به بعضی ازآنها بعنوان اشاره می کنیم :
1 - در تـاریخ 17 / 11 / 66 طـی حـکمی دسـتور تشکیل مجمع تشخیص مـصلحت نظام را صـادر فـرموده است که تا در صورت بروز اختلاف بین مـجلس شـورای اسلامی و شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت در بازنگری قـانون اسـاسی بـه امر حـضرت امـام به صورت اصل صد و دوازدهم در قانون اساسی جدید آمده است.
2 - در تاریخ 3 / 12 / 67 در رابطه با روحانیت سراسر کشور پیام مهم وسرنوشت سازی داده و در آن پیام پس از آنکه از عظمت روحانیت سـخن گـفته و اززحـمات آنان چه در گذشته و حال تقدیر نموده است آنان را به وحدت و یکپارچگی و نظم در امور دعوت فرموده است.

منبع:اندیشه قم


X