دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 475322
تعداد نوشته ها : 859
تعداد نظرات : 102

Loading...
Rss
طراح قالب
GraphistThem246

حذ ف جا سوس د اکیومنت

د ر ویند وز  XP   یک  مورد ی وجود د ا رد به نا م جا سوس

د اکیومنت به ا ین معنی که شما هر گونه عملیا تی را د ر محیط

کا مپیوتر تا ن ا نجا م دهید . بد ون ا ستثنا  د ر آ ن قسمت ذ خیره

می شو د. ا ین قا بلیت فقط سرعت ویند وز شما را پا یین می آ ورد.

به عبا رت سا د ه تر شما د ر وا قع ا ز هر موضوعی د و نسخه

د ا رید . که قطعا نسخه ی د وم به هیچ کا ری نمی آ ید ..

برا ی حذف ا ین جا سوس عملیا ت ذ یل را ا نجا م د هید .

بر روی start کلیک راست کنید properties را انتخاب کنید

پنجره ای باز می شود که در نوار بالایی آ ن گزینه ی start menu

را انتخاب و در سمت را ست بر روی گزینه ی ...customize کلیک کنید

پنجره ای به اسم customize Start Menu باز می شود .

در نوار بالا گزینه ی Advanced را انتخاب کنید حالا در قسمت پایین

صفحه ، گزینه ای با نام :

List my most recently opened documents وجود دارد

که فعال است شما باید تیک را بردارید تا غیر فعال شود سپس

گزینه ی  Apply را بزنید و بعد ا ز آ ن Ok را زد ه و

دستگا ه خود را ری ا ستا رت نما یید .

ا ز ا ین به بعد ا ز د ست جا سوس را حت شده و سرعت

ویندوز شما به نحو چشمگیری با لا می رود .

منتظر ا یمیل ها ی بعد ی ا ین حقیر با شید .

ارا دتمند همه شما عزیزان


X