دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 621526
تعداد نوشته ها : 524
تعداد نظرات : 85

Loading...
Rss
طراح قالب
GraphistThem246
gap فاصله
gratitude قدردانی
grave sin گناه کبیره
General Persecutor دادستان مدعی العموم
genocide نسل کشی
Global Economy اقتصاد جهانی
good office مساعدت
government of national reconciliation حکومت آشتی ملی
grenade نارنجک
Gross human right violation نقض شدید حقوق بشر
Hague دادگاه لاهه
hail تقدیر کردن
half-brother برادر ناتنی
hand over تحویل دادن، واگذار کردن
harbor پناه دادن
harbor پناهگاه، پناه دادن
harsh sentence محکومیت شدید
haven پناهگاه
HAWK نوعی بمب
high-ranking بلند پایه
hinder جلوگیری کردن، مانع شدن
hit تحت تاثیر قرار گرفتن
holocaust همه سوزی، هولوکاست
homicide قتل نفس
hostage گروگان
hostile activities فعالیتهای ددمنشانه
humiliating تحقیر آمیز
humiliation آزار و اذیت
illicit ممنوع، غیر قانونی
Illiteracy Campaign مبارزه با بی سوادی
illusion توهم
imminent فوری
impact تاثیر منفی
impartial بی طرف
impeachment استیضاح
implement اجرا کردن
impoverished فقیر
in exile در تبعید
inauguration ceremony مراسم افتتاحیه
incorporate گنجاندن
incursion حمله ناگهانی، شبیخون
inevitable اجتناب ناپذیر
infantry division لشکر پیاده
infiltrate نفوذ کردن
inflation and recession تورم و رکود
initiative اقدام
inner corrosion خوردگی درونی
institutionalize برپا ساختن
insurance coverage حق بیمه
integration ادغام
Intelligence

X