• خوشبختی چیزی نیست که آن را حس کنیم فقط باید آن را به یاد بیاوریم
  • به دست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است اماچیزی را که برای به دست آوردن آن تلاش نمی*کنیم خوشبختی است
  • یکی از راه*های خوشبختی این است که شخص نسبت به کوچکترین نعمت*ها شکر گذار باشد
  • بشر به خوشبختی خیلی زود عادت می*کند و چون خیلی زود عادت می*کند، خیلی زود هم فراموش می*کند که خوشبخت است
  • خوشبختی یگانه چیزی است که می*توانیم بی اینکه خود داشته باشیم، دیگران را از آن بر خوردار کنیم

دسته ها : از اون حرفا
يکشنبه سوم 9 1387
X